REGULAMIN AKCJI „BIORĘ ZDROWE NATURALNIE”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą „BIORĘ ZDROWE NATURALNIE” (dalej „Akcja”) tj. zasady udziału w Akcji, zasady jej przebiegu.

 2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

 3. Organizatorem Akcji jest Turis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Turystyczna 1, 20-207 Lublin, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000524614, NIP 9462650079, REGON 061733979 (dalej: „Organizator”).

 4. Akcja przeprowadzona będzie w sklepie stacjonarnym pod marką „E. Leclerc” prowadzonym przez Organizatora, znajdującym się na terenie Centrum Handlowego E. Leclerc , ul. Turystyczna 1, 20-207 Lublin oraz w sklepie internetowym pod adresem www.ldrive.lublin.pl

 5. Akcja jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu klientom toreb eko za dokonanie zakupu określonych produktów z katalogu „BIORĘ ZDROWE NATURALNIE”.

a) Akcja trwa od 30 stycznia 2017 roku do 5 lutego 2017 roku.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Klienci mają prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

 2. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Klient”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna zamierzająca wziąć udział w Akcji, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Przystąpienie Klienta do Akcji oznacza, że Klient:

a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia,

b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.

§ 3. Przebieg Akcji

 1. Eko torby za dokonane zakupy wydawane będą od dnia 30 stycznia 2017 roku do 5 lutego 2017 roku.

 2. Eko torby wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo zrobią zakupy w sklepie E. Leclerc przy ulicy Turystycznej 1 w Lublinie produktów z katalogu „Biorę zdrowe naturalnie” na kwotę minimum 30 zł ( złotych). Dokonanie jednorazowych zakupów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 30 zł nie upoważnia Klienta do odbioru odpowiednio większej ilości Eko toreb. Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych za:

 1. kwotę równą lub wyższą niż 60 zł, Klient otrzyma 1 (jedna) Eko torbę;

 2. kwotę równą lub wyższą niż 120 zł, Klient otrzyma 1 (jedna) Eko torbę.

 1. Po dokonaniu transakcji zakupu i spełnieniu warunków akcji promocyjnej na paragonie fiskalnym ukaże się informacja „ Eko torba –gratis”.

 2. Odbiór Eko torby odbywa się z Punkcie Obsługi Klienta za okazaniem paragonu fiskalnego z odpowiednią adnotacją.

§ 4. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Każdemu Klientowi biorącemu udział w Akcji przysługuje w czasie jej trwania prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres Organizatora z dopiskiem „Eko Torba – reklamacja”.

 3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także czytelny podpis.

 4. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Turis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Turystycznej 1, 20-207 Lublin, w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do postępowania reklamacyjnego Akcji „BIORĘ ZDROWE NATURALNIE” przeprowadzanej przez Turis spółka z o.o., w tym również w celu przekazania odpowiedzi na złożoną reklamację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135)”.

 5. Dane osobowe osób składających reklamację podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Akcji „BIORĘ ZDROWE NATURALNIE” (tj. w celu przekazania odpowiedzi na złożoną reklamację). Osobie składającej reklamację przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

 6. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację jest Turis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Turystyczna 1, 20-207 Lublin, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000524614, NIP 9462650079, REGON 061733979.

 7. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres: Turis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Turystyczna 1, 20-207 Lublin wraz z imieniem i nazwiskiem osoby składającej reklamację. Wniosek o usunięcie danych osobowych osoby składającej reklamację jest równoznaczny z wycofaniem reklamacji.

 8. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 9. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 10. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-leclerc.lublin.ploraz w siedzibie Organizatora w Biurze Obsługi Klienta.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie § 5 pkt 1 powyżej.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jego postanowień.