Regulamin sprzedaży premiowanej
Przez Internet

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowanej (zwanej dalej Promocją) jest: Turis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Turystyczna 1, 20-207 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000524614, NIP 9462650079, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Czas trwania Promocji: 23.03.2018 – 26.04.2018, z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.4. – 2.6. niniejszego Regulaminu.
1.3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego prowadzonego poprzez stronę www.ldrive.lublin.pl będących osobami fizycznymi i nabywających produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zwanych dalej Klientami). Promocja na celu zapoznanie szerszego grona Klientów z produktami wprowadzanymi do obrotu pod marką własną E.Leclerc tj. „Wiodąca Marka” oraz produktami importowanymi wprowadzanymi do obrotu pod marką „Marque Repere”.
1.4. Uczestnikami Promocji mogą zostać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zasady akcji promocyjnej

2.1. W ramach Promocji Organizator przygotował dla Klientów 200 zestawów próbek produktów Wiodąca Marka, obejmujących żel pod prysznic 250 ml i dezodorant 150 ml, zwanych dalej Zestawami.
2.2. W celu otrzymania Zestawu Klient zobowiązany jest:
1) dokonać zakupów w sklepie internetowym, o którym mowa powyżej w punkcie 1.3. Regulaminu, przy czym zakup musi jednorazowo obejmować:
a) Produkty oznaczone znakiem "Wiodąca Marka" łącznie za kwotę co najmniej 10,00 zł (dziesięć złotych), lub
b) Produkty importowane oznaczone znakiem "Marque Repere" łącznie za kwotę co najmniej 10,00 zł ( dziesięć złotych), lub
c) Produkty oznaczone znakiem "Wiodąca Marka" lub "Marque Repere" łącznie za kwotę co najmniej 10,00 zł (dziesięć złotych)
2) Sprzedaż towarów odbywa się zgodnie z regulaminem sklepu internetowego www.ldrive.lublin.pl. W momencie dostawy towaru na adres wskazany przez Klienta lub w chwili odbioru zakupionego towaru w uzgodnionym punkcie odbioru, Klient wyraża wolę otrzymania Zestawu.
2.3. Do łącznej kwoty zakupów uprawniającej do otrzymania Zestawu wlicza się zakupy następujących kategorii produktów: produkty spożywcze, produkty świeże, napoje (poza winem i alkoholami), produkty chemiczne i produkty bazar.
2.4. Do łącznej kwoty zakupów uprawniającej do otrzymania Zestawu nie wlicza się:

a)    napojów alkoholowych (za wyjątkiem piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zm.);

b)    wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015, poz. 298 ze zm.);

c)    produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);

d)    preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 594 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią;

e)    doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid;

2.5. Jeżeli dowód zakupu, będzie obejmować zakup którychkolwiek spośród produktów, o których mowa w punkcie 2.4., wówczas łączna wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostanie zweryfikowany warunek określony w punkcie 2.2.

2.6. W okresie trwania promocji na podstawie jednego paragonu zakupu Klient uprawniony jest do otrzymania tylko jednego Zestawu.
2.7. Promocja będzie trwała od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 26. Kwietnia .2018 roku, lub do wyczerpania wszystkich Zestawów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
2.8. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego.

3. Postępowanie reklamacyjne
3.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta w tej placówce handlowej w której dokonali zakupów (zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie sklepu internetowego).
3.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
3.4. Osoba składająca reklamację zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiona listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
3.5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

4.Postanowienia końcowe

4.2 Uczestnictwo w promocji odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
4.3 Klientowi nie przysługuje prawo wymiany Zestawu na gotówkę lub inne produkty.
4.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4.5 W przypadku zwrotu towaru do placówki handlowej Klient zobowiązany jest także do zwrotu Zestawu kompletnego i w stanie nienaruszonym, chyba że pomimo zwrotu towaru warunek określony w punkcie 2.2. jest nadal spełniony.
4.6 Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom na stronie sklepu internetowego pod adresem: www.ldrive.lublin.pl

Data : 23 marca 2018