DO WC

Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g

Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g Zobacz większe

Nazwa: Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g

Cena 3,85 zł


3,85 zł

Zobacz więcej danych

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Opróżniony pojemnik usunąć do pojemników na odpady komunalne. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Kolorado Roll' Aroma Cristal Lemon 51g

30 inne produkty w tej samej kategorii: