DO WC

Domestos Power 5 Eco Tangerine Flower Kostka toaletowa 2 x 55 g

Obniżka! Domestos Power 5 Eco Tangerine Flower Kostka toaletowa 2 x 55 g Zobacz większe

Nazwa: Domestos Power 5 Eco Tangerine Flower Kostka toaletowa 2 x 55 g

PROMOCJA! 12,99 zł
do 2022-01-05

stara cena oszczędzasz
18,99 zł -6,00 zł

12,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
801 610 610
Składniki >30% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
fosforany
węglowodory aromatyczne
Alpha-Isomethyllonone
Citral
Coumarin
Limonene
Eugenol
Linalool
Adres zwrotny Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
801 610 610
Przygotowanie i stosowanie Instrukcja użycia:
Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Tangerine Flower kostka toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Linalool, 4-TERT-UTYLCYCLOHEXYL ACETATE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W RZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO CZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawiera: Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Lauryl Sulfate, Ethoxylated Alcohols.

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Opis produktu

1. Higiena 2. Długotrwały zapach 3. Ochrona przed osadzaniem się kamienia 4. Czyszcząca piana 5. Połysk

30 inne produkty w tej samej kategorii: