MYDŁA

Dettol Antybakteryjny spray do dezynfekcji rąk 50 ml

Dettol Antybakteryjny spray do dezynfekcji rąk 50 ml Zobacz większe

Nazwa: Dettol Antybakteryjny spray do dezynfekcji rąk 50 ml

Cena 13,15 zł


13,15 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Dettol Antybakteryjny spray do dezynfekcji rąk zabija 99,9% bakterii i wirusów bez konieczności spłukiwana. Noś go ze sobą i stosuj zawsze, kiedy potrzebujesz.
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
Aerosol Service Sp. z o.o.
Charnowo 36,
76-270 Ustka,
Polska
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Rozpyl na dłonie z odległości 15-20 cm i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
Adres dystrybutora Reckitt Benckiser (Poland) S.A.)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Okunin 1
Tel. +48 22 76 59 500
Infolinia: 801 115 111
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Środki ostrożności: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. W PRZYPADKU DOSTANA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Niekorzystne skutki mogą obejmować: ból lub podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie. Wdychanie: Niekorzystne skutki mogą powodować: podrażnienie dróg oddechowych, kaszel.
Substancja czynna:
100 g produktu zawiera 71,85 g etanolu. www.rbeuroinfo.com
Nr pozwolenia: 1947/TP/2020

Opis produktu

Dettol Antybakteryjny spray do dezynfekcji rąk zabija 99,9% bakterii i wirusów bez konieczności spłukiwana. Noś go ze sobą i stosuj zawsze, kiedy potrzebujesz.

30 inne produkty w tej samej kategorii: