ODPLAMIACZE I WYBIELACZE

Vanish Oxi Action Extra Hygiene Odplamiacz do tkanin w płynie 940 ml

Obniżka! Vanish Oxi Action Extra Hygiene Odplamiacz do tkanin w płynie 940 ml Zobacz większe

Nazwa: Vanish Oxi Action Extra Hygiene Odplamiacz do tkanin w płynie 940 ml

PROMOCJA! 16,99 zł
do 2021-12-30

stara cena oszczędzasz
21,99 zł -5,00 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

16,99 zł

Zobacz więcej danych

Składniki 5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5%: kationowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Hexyl Cinnamal
substancje dezynfekujące
substancje czynne: nadtlenek wodoru 11,5 g/100 g
czwartorzędowe związki amonowe
benzylo-C-12-16-alkilodimetylowe
chlorki 1,7 g/100 g
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: +48 22 541 9115 (od 9 do 17)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia
Potrzyj
Nanieś Vanish bezpośrednio na plamę, tak aby przykryć całą jej powierzchnię.
Potrzyj plamę. Pozostaw produkt na tkaninie max. 5 minut.
Używaj płynu Vanish razem z detergentem jak w instrukcji prania.
Dezynfekcja
Działanie antybakteryjne: Dodaj 100 ml płynu Vanish Oxi Action Extra Hygiene do 4 litrów ciepłej wody (40­°C). Namaczaj przez 1 godzinę. Następnie wypierz jak zwykle albo dokładnie wypłucz.
Upierz
Wlej 100 ml płynu Vanish razem z detergentem do komory szuflady pralki. Użyj detergentu jak zwykle.

Zalecenia:
- Zawsze przestrzegaj zaleceń producentów odzieży dotyczących prania.
- Sprawdź trwałość kolorów, nanosząc produkt na niewidoczną część tkaniny, a następnie wypłucz i pozostaw do wyschnięcia.
- Po praniu z dodatkiem odplamiacza lub zastosowaniu go na odzież, wysusz tkaninę z daleka od bezpośredniego źródła ciepła lub słońca.
- Do wstępnego usuwania plam płynem Vanish stosuj tylko ciepłą wodę.
- W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów może zaistnieć potrzeba powtórzenia procesu.
- Nie używaj na tkaninach przeznaczonych do prania chemicznego.
- Nie używaj produktu bezpośrednio na metalowe części (np. guziki, zamki).
- Przed płukaniem lub praniem zasadniczym nie wystawiaj tkaniny odplamianej płynem Vanish na bezpośrednie działanie ciepła lub światła słonecznego.
- Nie pozwól na wyschnięcie płynu na tkaninie (maksymalny czas kontaktu 5 min).
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Dodatkowe informacje: Myj ręce po użyciu. Nie niepokoić się, jeśli w wyniku kontaktu ze skórą nastąpi jej zbielenie. Efekt zbielenia jest czasowy i odwracalny. W przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wrażliwej skóry zaleca się stosować rękawice ochronne. Nie mieszać z innymi produktami. Środek krótkotrwale wybielający skórę. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Spłukać skórę wodą. Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Natychmiast zapewnić pomoc lekarska. Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciepłym strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeżeli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Wdychanie: Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej spokój i warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie płukać dużą ilością wody. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Połknięcie: Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Wypłukać usta wodą (bez połykania). Skutki uboczne: Kontakt z okiem: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Wdychanie: Mogą wydzielać się gazy, pary lub mgły, które są silnie drażniące dla dróg oddechowych. Kontakt ze skórą: Działa drażniąco na skórę. Połkniecie: Może powodować oparzenie ust, przełyku, żołądka.

Zabija bakterie. Produkt bakteriobójczy przeznaczony do chemicznej dezynfekcji tkanin podczas procesu namaczania. Produkt nie jest przeznaczony do chirurgicznej/medycznej dezynfekcji tkanin. Produkt przechowywać pod zamknięciem w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. usuwać produkt, odpady produktu i jego opakowanie w sposób bezpieczny. należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi, nieoczyszczonymi lub niewypłukanymi pojemnikami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego produktu i jego odpadów do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu!

Vanish Oxi Action Extra Higiene - Płyn. Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo. Zawiera: Nadtlenek wodoru, czwartorzędowe związki amonowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo chlorki i Alkohole C13-15, rozgałęzione i linowe, oksyetylenowane. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować ochronę oczu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usuwać. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowym i międzynarodowymi przepisami.

Numer pozwolenia: 4022/10

A.I.S.E. Ostrzeżenia:
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Opis produktu

Vanish Oxi Action Extra Hygiene Odplamiacz do tkanin w płynie 940 ml

30 inne produkty w tej samej kategorii: