ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade by Brise Discreet Czarne jagody Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Glade by Brise Discreet Czarne jagody Zapas do odświeżacza powietrza 8 g Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise Discreet Czarne jagody Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Ilość: 1 szt.

Cena 12,49 zł

Cena za sztuka 12,49 zł

12,49 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do odświeżacza powietrza
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Uwaga

Zawiera octan 4-tert-butylocykloheksylu, kumarynę, wanilinę i aldehyd cynamonowy.

Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Stosować rękawice ochronne.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Chronić przed zwierzętami. Nie stosować w małych zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie przebić membrany. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Urządzenie może się nagrzewać podczas użycia. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera aldehyd α-metylocynamonowy, pin-2(10)-en, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheks-1-ylo)-2-buten-1-on, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, eugenol, octan geranylu, dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

30 inne produkty w tej samej kategorii: