ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Discreet Pure Clean Linen Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Glade Discreet Pure Clean Linen Zapas do odświeżacza powietrza 8 g Zobacz większe

Nazwa: Glade Discreet Pure Clean Linen Zapas do odświeżacza powietrza 8 g

Cena 12,99 zł


12,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Glade by Brise Discreet Czysta Świeżość - zapas do odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade Discreet - Pure Clean Linen zapas do odświeżacza powietrza
Uwaga
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed zwierzętami. Nie przebijać membrany. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawiera 2-metyloundekanal, dodekanal, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, izocyklocitral, 3-(4-tert-butylofenylo)propionaldehyd, eukaliptol, citral, (R)-p-menta-1,8-dien, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, linalol, metoksy dicyklopentadieno karboksyaldehyd, izoeugenol, 1,2,3,5,6,7-heksahydro-1,1,2,3,3-pentametylo-4H-inden-4-on, (Z)-3,4,5,6,6-pentametylohept-3-en-2-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

30 inne produkty w tej samej kategorii: