ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Discreet Sensual Sandalwood & Jasmine Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g

Glade Discreet Sensual Sandalwood & Jasmine Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g Zobacz większe

Nazwa: Glade Discreet Sensual Sandalwood & Jasmine Elektryczny odświeżacz powietrza 8 g

Ilość: 8 g

Cena 17,99 zł

Cena za kilogram 2 248,75 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

17,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania.

Sposób użycia:
1. Odklej
2. Włóż
3. Podłącz
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Elektryczny odświeżacz powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade Discreet Electric - Sensual Sandalwood & Jasmine - elektryczny odświeżacz powietrza.

Zawiera linalol. Może powodować reakcję alergiczna skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne.
Zawiera: 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, (R)-p-menta-1,8-dien, salicylan (Z)-3-heksenylu, 2,4-dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd, izoeugenol, 1,2,3,5,6,7-heksahydro-1,1,2,3,3-pentametylo-4H-inden-4-on, kwas octowy, bezwodnik, produkty reakcji z 1,5,10-trimetylo-1,5,9-cyklododekatrienem. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed zwierzętami. Nie przebijać membrany. Nie umieszczać na zabezpieczonych powierzchniach drewnianych. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Używać wyłącznie w sprawnych gniazdkach i w miejscach, gdzie sprzęt jest odpowiednio wentylowany. Upewnić się, że nie jest on przykryty pościelą, zasłonami lub innymi tekstyliami. Nie zanurzać w wodzie.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

Opis produktu

Nowy Glade by Brise Discreet Electric odświeża przez cały czas. Możesz podłączyć urządzenie do prądu lub nie, w zależności od wielkości pomieszczenia oraz intensywności zapachu jaki chcesz uzyskać. Innowacyjna formuła sprawia, że ulatniający się żel, zapewnia zapach przez kilka tygodni.

30 inne produkty w tej samej kategorii: