ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Touch & Fresh Muguet Skoncentrowany odświeżacz powietrza 10 ml

Glade Touch & Fresh Muguet Skoncentrowany odświeżacz powietrza 10 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade Touch & Fresh Muguet Skoncentrowany odświeżacz powietrza 10 ml

Cena 9,99 zł


9,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: 1. Umieść zapas w urządzeniu - "kliknięcie" sugeruje, że jest on umieszczony poprawnie. 2. Nie kieruj dyfuzora w kierunku oczu. Zamknij pokrywkę i naciśnij, aby uwolnić zapach. Rozpylać z dala od twarzy.
Umieszczanie na ścianie: 1. Usuń taśmę zabezpieczającą i przymocuj podstawkę do ściany, kierując logo Glade by Brise ku górze. 2. Umieść urządzenie w podstawce, wyjmij je, jeśli tylko potrzebujesz odświeżenia w dowolnym pomieszczeniu w domu.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Skoncentrowany odświeżacz powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade touch & fresh - Muguet - skoncentrowany odświeżacz powietrza

Niebezpieczeństwo

Zawiera: geraniol.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania
i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, octan 4-tert-butylocykloheksylu, citral, linalol, aldehyd α-heksylocynamonowy, 3 (lub 4)-(4-hydroksy-4-metylopentylo)cykloheks-3-eno-1-karbaldehyd. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Nie kierować w stronę twarzy.

Opis produktu

Glade touch & fresh Muguet To będzie piękny dzień dzięki nutom jasnego, wyrazistego hiacyntu, słodkiej mieszance gruszki z konwaliami oraz aromatowi kremowego piżma. Glade touch & fresh to skoncentrowana świeżość*** w dyskretnym, stylowym opakowaniu. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wypełnić pomieszczenie świeżością. ***W porównaniu do koncentracji zapachu w aerozolu Glade.

30 inne produkty w tej samej kategorii: