ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade by Brise Sense i Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 18 ml

Glade by Brise Sense i Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 18 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise Sense i Spray Czysta świeżość Zapas do odświeżacza powietrza 18 ml

Ilość: 18 ml

Cena 17,99 zł

Cena za litr 999,44 zł

17,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dystrybutor:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Czysta Świeżość - zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glady by Brise Sense & Spray Czysta Świeżość - zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.

Niebezpieczeństwo

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie ma organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Używać zgodnie z przeznaczeniem. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera: salicylan heksylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Glade by Brise Sense & Spray Czysta Świeżość - wkład do automatycznego odświeżacza powietrza z czujnikiem ruchu.

30 inne produkty w tej samej kategorii: