PIELĘGNACJA OBUWIA

Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów bezbarwna 50 ml

Obniżka! Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów bezbarwna 50 ml Zobacz większe

Nazwa: Kiwi Parade Gloss Prestige Pasta do butów bezbarwna 50 ml

Ilość: 50 ml

PROMOCJA! 2,99 zł
do 2020-11-02

stara cena oszczędzasz
3,98 zł -0,99 zł
Cena za litr 59,80 zł

2,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0 801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg. taryfy lokalnej)
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Republika Południowej Afryki
Nazwa produktu uregulowana prawnie Pasta do butów.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa KWI PARADE GLOSS PRESTIGE - pasta do butów BEZBARWNA
Niebezpieczeństwo
Zawiera: benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), olejek terpentynowy.
Substancja stała łatwopalna. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne. Unikać wdychania par. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Opis produktu

Pasta do butów.

28 inne produkty w tej samej kategorii: