PŁYNY I ŻELE DO WC

Ajax WC Power Płyn do mycia toalet w sprayu 500 ml

Ajax WC Power Płyn do mycia toalet w sprayu 500 ml Zobacz większe

Nazwa: Ajax WC Power Płyn do mycia toalet w sprayu 500 ml

Cena 14,65 zł


14,65 zł

Zobacz więcej danych

Składniki Zawiera: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje dezynfekujące, kompozycje zapachowe, Produkt biobójczy - zawiera substancję czynną: kwas mlekowy L(+) 3,2 g/100 g
O produkcie Produkt, dzięki któremu toaleta stanie się czysta, wolna od bakterii i kamienia.
Innowacyjny aplikator 360° pozwala na korzystanie z produktu w każdej pozycji, aby efektywnie czyścić na zewnątrz i wewnątrz toalety, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc.
Zawiera kwas mlekowy, dzięki któremu eliminuje 99,9% bakterii zapewniając działanie dezynfekujące.
Usuwa kamień bez szorowania.
Pozostawia przyjemny zapach.
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
1. Obrócić końcówkę spryskiwacza na pozycję "ON".
2. Spryskać powierzchnię bezpośrednio i równomiernie.
3. Pozostawić produkt na kilka sekund, a następnie spłukać.
4. Aby usunąć osady z soli i skutecznie zdezynfekować powierzchnię, pozostawić produkt na 5 minut, a następnie spłukać.
Środki ostrożności:
Nie pozostawiać produktu na powierzchni dłużej niż 10 minut. Nie używać na powierzchniach marmurowych, starych wannach żeliwnych lub uszkodzonej emalii. W przypadku wątpliwości wypróbować najpierw na małej powierzchni.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Płyn do mycia i dezynfekcji toalet. Posiada właściwości bakteriobójcze.
Zawiera: L-(+)-Lactic Acid

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chroni przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: mogą uwalniać niebezpieczny gaz (chlor). Środki ostrożności i pierwsza pomoc: Wdychanie: Jeśli wystąpią objawy zatrucia, wezwać lekarza. Kontakt przez skórę: Spłukać skórę wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Kontakt z oczami: Natychmiast zmyć dużą ilością wody i zapewnić poradę lekarską. Połknięcie: Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie podawać mleka ani napojów alkoholowych. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Postępowanie z odpadami: Usuwać w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Nie odprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i do gleby. Odpady produktu przekazywać do utylizacji do licencjonowanej firmy zajmującej się gospodarką odpadami. Nie używać ponownie pustych pojemników. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu.

Opis produktu

Produkt, dzięki któremu toaleta stanie się czysta, wolna od bakterii i kamienia. Aplikator pozwala na korzystanie z produktu w każdej pozycji.

29 inne produkty w tej samej kategorii: