SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Sidolux Anti-Bac+ Płyn uniwersalny wirusobójczy 100 ml

Obniżka! Sidolux Anti-Bac+ Płyn uniwersalny wirusobójczy 100 ml Zobacz większe

Nazwa: Sidolux Anti-Bac+ Płyn uniwersalny wirusobójczy 100 ml

PROMOCJA! 8,99 zł
do 2021-06-29

stara cena oszczędzasz
9,99 zł -1,00 zł

8,99 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Sidolux Anti Bac+ wirusobójczy płyn uniwersalny
do dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę i alkohol w gospodarstwach domowych, jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Przeznaczony do powierzchni zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Sidolux Anti Bac+ można stosować na powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe oraz urządzenia.
Przechowywanie Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
Lakma Strefa Sp. z o.o.,
43-254 Warszowice,
ul. Gajowa 7,
tel. +48 32 43 53 188,
e-mail: lakma.strefa@lakma.com,
www.sidolux-antibac.pl
Przygotowanie i stosowanie Stosowanie: Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Ze względu na zawartość substancji lotnych i palnych nie zaleca się stosowania na powierzchniach większych niż 2 m². Dla uzyskania efektu wirusobójczego - przy pomocy rozpylacza spryskać uprzednio umytą powierzchnię i utrzymywać ją w stanie wilgotnym stosując około 30-50 ml produktu/m² w zależności od chłonności. Należy zwrócić uwagę na pełne i równomierne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni. Przed zastosowaniem sprawdzić w mało widocznym miejscu odporność czyszczonej powierzchni na działanie produktu. Brak ograniczeń co do terminu użytkowania obiektu i wyposażenia po zabiegu dezynfekcji.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0115/TP/2020.
Sidolux Anti Bac+ wirusobójczy płyn uniwersalny
Postać produktu: ciekła.
Substancje czynne: Etanol, CAS 64-17-5, [zaw. 70 g/100 g). Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5-25°C. Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną. Nie zachodzi konieczność instalowania specjalnej wentylacji obiektu z tytułu stosowania produktu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wysoce łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z łatwopalnymi chemikaliami. Nie stosować w obecności źródeł ognia. Stosować rękawice ochronne. W sytuacjach normalnych nie zachodzi konieczność stosowania ochrony oczu i dróg oddechowych. Należy jednak unikać kontaktu i wdychania rozpylonego produktu. Jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania, może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, skóry, oczu i jamy ustnej. Pierwsza pomoc:. W przypadku inhalacji aerozoli produktu, nos i jamę ustną należy przepłukać woda; w przypadku skażenia oczu, oczy natychmiast przez kilkanaście minut płukać wodą; w przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, nie powodować wymiotów. W każdej z opisanych sytuacji należy uzyskać pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą umyć skórę letnią wodą z dodatkiem mydła, w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry (zaczerwienienie) skonsultować się natychmiast z lekarzem. Produkt należy zużyć w całości. Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu, popłuczyny odprowadzić do kanalizacji. W dużych jednostkach, należy opracować i zatwierdzić program postępowania.

Opis produktu

Sidolux Anti Bac+ wirusobójczy płyn uniwersalny do dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę i alkohol w gospodarstwach domowych, jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Przeznaczony do powierzchni zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Sidolux Anti Bac+ można stosować na powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe oraz urządzenia.

30 inne produkty w tej samej kategorii: