ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Proszek przeciw owadom biegającym 250 g

Raid Proszek przeciw owadom biegającym 250 g Zobacz większe

Nazwa: Raid Proszek przeciw owadom biegającym 250 g

Ilość: 250 g

Cena 14,59 zł

Cena za kilogram 58,36 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

14,59 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu)
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: 1. Wstrząsnąć delikatnie pojemnikiem przed użyciem. 2. Aby otworzyć butelkę z proszkiem ściśnij korek z obydwu stron i odkręć go. Rozsypać preparat delikatnie w ilości 3,5 g/m2. 3. Nałożyć korek po użyciu. Mrówki: W celu zlikwidowania gniazd mrówek należy je otworzyć i posypać preparatem. Zapobiegawczo posypujemy również miejsca gnieżdżenia się i drogi wędrówek mrówek, a w szczególności szpary, szczeliny, naroża ścian, powierzchnie wokół drzwi w celu zapobiegania ich inwazji do pomieszczeń. Inne owady biegające: W celu zwalczenia prusaków i karaluchów należy dokładnie rozprowadzić preparat w miejscach ich występowania, zwracając szczególną uwagę na miejsca niedostępne (szczeliny, boazerie, listwy przypodłogowe). Pozostawić produkt w celu uzyskania maksymalnego efektu. Powtórzyć zabieg, jeśli to konieczne po 12 tygodniach.
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Proszek przeciw owadom biegającym
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid proszek przeciw owadom biegającym

Uwaga

Substancja czynna: deltametryna 0,05 g/100 g.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać wdychania pyłu.

Używać wyłącznie zgodnie ze sposobem użycia. Po użyciu umyć ręce. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używać na powierzchniach, gdzie żywności jest przechowywana, przygotowywana i spożywana. Usunąć z pomieszczenia artykuły spożywcze i naczynia kuchenne. Nie stosować na delikatnych powierzchniach. Przed zabiegiem wyprowadzić z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, wynieść lub przykryć akwaria z rybkami i terraria. Wyłączyć filtr akwarium w czasie używania produktu. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Opis produktu

Raid proszek przeciw owadom biegającym - działa owadobójczo na owady biegające (prusaki, karaluchy, mrówki). Długotrwała ochrona aż do 12 tygodni.

20 inne produkty w tej samej kategorii: