ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml

Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml Zobacz większe

Nazwa: Raid Aerozol przeciw osom i szerszeniom 300 ml

Cena 16,79 zł


16,79 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń. Wstrząsnąć przed użyciem. Trzymając produkt w pozycji pionowej i z dala od twarzy spryskiwać bezpośrednio pojedyncze osy i szerszenie, które wleciały do pomieszczenia. Produkt rozpylać przez 1 sekundę z odległości 45 cm oraz około 1 metra od ścian, tapet, tkanin i mebli. Owady zostaną natychmiast ogłuszone, a pełny efekt owadobójczy uzyskany w czasie 60 sekund. Produkt można stosować we wszystkich pomieszczeniach. Nie stosować produktu na zewnątrz. Nie należy spryskiwać gniazd osi i szerszeni, gdyż grozi to poważnym uszczerbku na zdrowiu. Produkt może rozdrażnić owady i spowodować powstanie niebezpiecznego roju. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu możliwość pozostawienia plam przez produkt. Po dezynsekcji należy opuścić pomieszczenie i zamknąć je na ok. 15 minut. Przed ponownym wejściem dokładnie przewietrzyć.
Kraj pochodzenia Produkt UE
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid przeciw osom i szerszeniom w aerozolu
Niebezpieczeństwo
Substancje czynne: Fenotryna (izomer 1R trans) 0,125 g/100 g, Praletryna 0,10 g/100 g.
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie spryskiwać ludzi i zwierząt. Wynieść lub przykryć żywność oraz sprzęty i naczynia kuchenne. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu. Wyłączyć filtr w akwarium w czasie użycia produktu. Nie używać na tapetach i spryskiwać z odległości przynajmniej 1 metra od powierzchni ścian. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Wyprowadzić z pomieszczenia zwierzęta oraz uniemożliwić im dostęp do pomieszczeń poddanych działaniu produktu. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku nadmiernej inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.
Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5800/14.

Opis produktu

Raid przeciw osom i szerszeniom w aerozolu: 1. Ogłusza i zabija owady. 2. Pozostawia przyjemny zapach. 3. Nadaje się do użycia w całym domu (w salonie, kuchni, sypialni i w piwnicy).

30 inne produkty w tej samej kategorii: