ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Vaco Kids Płyn na komary kleszcze i meszki 80 ml

Vaco Kids Płyn na komary kleszcze i meszki 80 ml Zobacz większe

Nazwa: Vaco Kids Płyn na komary kleszcze i meszki 80 ml

Cena 11,99 zł


11,99 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Data ważności: 5 lat od daty produkcji
Adres zwrotny VACO Retail Sp. z o.o.
ul: Dąbrowskiego 44,
50-457 Wrocław
tel:+4871750 7300
zielonaochrona.pl
vaco.com.pl
vaco-retail.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie nanosić na dłonie dzieci Z uwagi na możliwość kontaktu dłoni z ustami. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi (np. ubranie).
- Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia - stosować maksymalnie 3 razy dziennie.
- Dzieci pomiędzy 2-12 rokiem życia - stosować 2 razy dziennie.
- Dzieci pomiędzy 1-2 rokiem życia - stosować raz dziennie
W przypadku dzieci w wieku 1-12 lat, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu (13535) 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g.

Informacje o bezpieczeństwie:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody.
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji.
Postępowanie z odpadami: Puste opakowania można usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady specjalne lub do pojemników na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Nie wprowadzać do kanalizacji.
Numer pozwolenia: 6528/16

Opis produktu

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek Można stosować u dzieci od 1 roku życia. Do stosowania bezpośrednio na odsłoniętą skórę. Efekt odstraszania utrzymuje się do 5 godzin.

30 inne produkty w tej samej kategorii: