ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Vaco Płyn na komary kleszcze i meszki 100 ml

Vaco Płyn na komary kleszcze i meszki 100 ml Zobacz większe

Nazwa: Vaco Płyn na komary kleszcze i meszki 100 ml

Cena 9,95 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,95 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Data ważności: 5 lat od daty produkcji
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
VACO sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44,
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
www.vaco.com.pl
www.zielonaochrona.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.
Aplikacja na odzież: 2 razy dziennie - dzieci od 3 roku życia.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g.

Informacje o bezpieczeństwie:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody.

Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji.

Postępowanie z odpadami: Puste opakowania można usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady specjalne lub do pojemników na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Numer pozwolenia: 6528/16

Opis produktu

Vaco na komary, kleszcze i meszki (Tropical Fruit) Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Efekt odstraszania utrzymuje się do 5 godzin.

30 inne produkty w tej samej kategorii: