ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Vaco Płyn na komary kleszcze i meszki 3 w 1 100 ml

Vaco Płyn na komary kleszcze i meszki 3 w 1 100 ml Zobacz większe

Nazwa: Vaco Płyn na komary kleszcze i meszki 3 w 1 100 ml

Cena 9,95 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,95 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Data ważności: 5 lat od daty produkcji
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
VACO RETAIL Sp. z o.o.
ul.: Dąbrowskiego 44,
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
zielonaochrona.pl
vaco.com.pl
vaco-retail.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio-spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować produktu na dłonie dzieci. Unikać bezpośredniego wdychania rozpylanego produktu lub rozpylania produktu na oczy. Aplikacja na skórę: 1 raz dziennie - dzieci od 12 roku życia. 2 razy dziennie osoby dorosłe.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: N,N-dietylo-meta-toluamid (DEET) zaw: 15 g/100 g, Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany zaw.: 0,1 g/100 g

Informacje o bezpieczeństwie:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P35 1+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody,
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.
Postępowanie z odpadami: Puste opakowania usuwać do pojemników na odpady komunalne. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Nie wprowadzać do kanalizacji.
Numer pozwolenia: 6551/16

Opis produktu

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Okres działania odstraszającego: 5 godzin. W celu zapewnienia ochrony przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 4 godzin od pierwszego zastosowania.

26 inne produkty w tej samej kategorii: