ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Vaco Easy Electro Elektrofumigator z płynem owadobójczym na komary 30 ml

Vaco Easy Electro Elektrofumigator z płynem owadobójczym na komary 30 ml Zobacz większe

Nazwa: Vaco Easy Electro Elektrofumigator z płynem owadobójczym na komary 30 ml

Cena 14,99 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

14,99 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Vaco elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom 30 ml

Produkt do zwalczania komarów w pomieszczeniach.
Przechowywanie Data produkcji: na butelce wewnątrz opakowania
Data ważności: 5 lat od daty produkcji
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44,
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
zielonaochrona@vaco.com.pl
vaco-retail.pl
zielonaochrona.pl
vaco.com.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: wyjąć płyn Vaco, odkręcić kapsel zabezpieczający i wkręcić płyn wymienny do elektrofumigatora. Pojemnik musi być ustawiony w pozycji pionowej. Włączyć do gniazdka sieci 230V. Umieszczony w gniazdku powoduje odparowanie płynu Vaco z substancją aktywną, zabezpieczając pomieszczenie przed owadami przez całą noc. Po wyczerpaniu płynu należy go wymienić, po uprzednim wyłączeniu urządzenia. Elektrofumigator po każdorazowym użyciu wypiąć z kontaktu. Środek zaczyna działać po 20 minutach od momentu podłączenia do prądu. Pełen efekt bójczy następuje po 90 minutach. Po odłączeniu od prądu należy ponownie zabezpieczyć buteleczkę z substancją owadobójczą. Używać w pomieszczeniu 8-15 m2. Elektrofumigator może być podłączony do prądu przez dłuższy czas tylko przy otwartym oknie/dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie bliżej niż 0,5 m od firan lub innych materiałów łatwopalnych.
WAŻNE: Zawsze używać i przechowywać urządzenie i płyn wymienny Vaco w pozycji pionowej.
Nie zasłaniać elektrofumigatora podczas jego użytkowania. Wielogodzinne działanie parującej substancji zapewnia ochronę pomieszczeń w dzień jak i przez całą noc. Działa skutecznie również przy otwartych oknach. Nie stosować w obecności osób wrażliwych; małych dzieci, alergików i osób chorych.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Przy długotrwałym kontakcie z produktem stosować rękawice ochronne.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: praletryna - 1,2 g/100 g

Zawiera: izoalkany C11-15.
HH304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P401 Przechowywać z dala od żywności, napojów, pasz dla zwierząt. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą i oczami: natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem. Po narażeniu drogą oddechową: wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą. Skutki uboczne stosowania: wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Produkt biobójczy. Należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać treść etykiety.

Postępowanie z odpadami: Unikać zanieczyszczenia wody i gleby. Odpadowy produkt usuwać do kontenerów lub miejsc przeznaczonych na odpady specjalne. Całkowicie opróżniony pojemnik usuwać jako odpad komunalny.

Numer pozwolenia: 4559/11

Opis produktu

Vaco elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom 30 ml Produkt do zwalczania komarów w pomieszczeniach.

30 inne produkty w tej samej kategorii: