ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Promocje

Vaco Strong Spray na komary kleszcze meszki 170 ml

Vaco Strong Spray na komary kleszcze meszki 170 ml Zobacz większe

Nazwa: Vaco Strong Spray na komary kleszcze meszki 170 ml

Ilość: 170 ml

Cena 25,99 zł

Cena za litr 152,88 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

25,99 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Vaco Max Spray na komary, kleszcze i meszki
Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania na odzież. Okres działania odstraszającego: 8 godzin. W celu zapewnienia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania.
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
VACO RETAIL sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
zielonaochrona.pl
vaco.com.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia osłonięte części ciała (ubranie) z odległości ok. 15-20 cm. Unikać bezpośredniego wdychania rozpylanego produktu lub rozpylania produktu na oczy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET, zaw.: (30/100 g). Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany, zaw.: (0,1g/100 g).

Zawiera: N,N-dietylo-m-toluamid.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+9338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Pierwsza pomoc: w przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie ze skórą: przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem.
W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody.
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.

Numer pozwolenia: 6498/16

Opis produktu

Vaco Max Spray na komary, kleszcze i meszki Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania na odzież. Okres działania odstraszającego: 8 godzin. W celu zapewnienia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania.

30 inne produkty w tej samej kategorii: