ŚRODKI OWADOBÓJCZE

OFF! Multi Insect Atomizer 100 ml

OFF! Multi Insect Atomizer 100 ml Zobacz większe

Nazwa: OFF! Multi Insect Atomizer 100 ml

Cena 16,99 zł


16,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Używać zgodnie z przeznaczeniem. Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Użyć ponownie w przypadku zanikania efektu ochronnego preparatu. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie nanosić na ręce dzieci. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu. Produkt może być stosowany na ubraniach. Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Do użytku zewnętrznego.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa OFF! Multi Insect atomizer przeciw insektom
Uwaga
Łatwopalna ciesz i pary. Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywana się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą. W przypadku inhalacji wyprowadzić na świeże powietrze. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.
Postępowanie z odpadami: Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Substancja czynna: ikarydyna 200 g/kg.
Zawiera: etanol. Produkt odstraszający (PT19) komary i kleszcze.

Nr pozwolenia: 0014/03.

Opis produktu

OFF! Multi Insect atomizer przeciw insektom skutecznie chroni przed komarami (nawet tropikalnymi) i kleszczami aż do 8 godzin.

30 inne produkty w tej samej kategorii: