ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Raid Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom bezzapachowy 27 ml

Raid Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom bezzapachowy 27 ml Zobacz większe

Nazwa: Raid Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom bezzapachowy 27 ml

Cena 23,49 zł


23,49 zł

Zobacz więcej danych

Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia:
Zwróć uwagę czy w gniazdku elektrycznym jest prąd o natężeniu 230 V.
1. Zdjąć nakrętkę ściskając ją, a następnie włożyć buteleczkę do urządzenia.
2. Przekręcić wtyczkę tak, aby buteleczka z płynem była ustawiona pionowo. Podłączyć urządzenie do kontaktu; sygnał świetlny informuje, że urządzenie działa.
3. Aby zatrzymać działanie urządzenia wyłącz je z kontaktu.
4. Butelkę przechowywać w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymienić ją na nową. Skuteczną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia. Nie stosować elektrofumigatora dłużej niż 8 godzin dziennie. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją dzieci i osób szczególnej troski.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom
Niebezpieczeństwo
Zawiera destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa).
Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem, NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać pod zamknięciem.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności alergików, osób chorych i dzieci poniżej 1 roku życia. Zachować opakowanie zewnętrzne ze sposobem użycia i środkami ostrożności. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Wynieść lub przykryć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami w czasie użycia produktu, wyłączyć filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pusta wyłączyć urządzenie z gniazdka i wymienić ją na nową. Podczas wymiany buteleczki wyjąć urządzenie z kontaktu. Nie dotykać kontaktu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt.
Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać obficie wodą. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Produkt oraz opakowanie z resztkami produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0095/03.

Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA znajdują się wewnątrz opakowania.

Opis produktu

Raid elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom dostarczy Ci ochrony przed uciążliwymi komarami dzięki czemu twój sen nie będzie zakłócony. Działa przez 45 nocy (stosowany 8h na dobę). Ilość płynu w zapasie jest widoczna w trakcie użytkowania: kiedy buteleczka jest pusta wystarczy wymienić zapas na nowy. Skuteczną ochronę przed komarami uzyskuje się po 30 min od włączenia. Raid oferuje ponad 50 lat skutecznej ochrony przed insektami na całym świecie by chronić Ciebie i Twoją rodzinę. Niski pobór energii (pobór energii poniżej 4W/h) - Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i włączonym świetle. - Chroni pomieszczenie do 30 m3.

30 inne produkty w tej samej kategorii: