ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Promocje

Raid Max 3in1 Środek przeciw karaluchom i mrówkom 400 ml

Raid Max 3in1 Środek przeciw karaluchom i mrówkom 400 ml Zobacz większe

Nazwa: Raid Max 3in1 Środek przeciw karaluchom i mrówkom 400 ml

Ilość: 400 ml

Cena 15,99 zł

Cena za litr 39,98 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

15,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Podmiot odpowiedzialny:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (MAN na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Opryskiwać preparatem miejsca gnieżdżenia się owadów i drogi ich wędrówek, a w szczególności szpary, szczeliny, naroża ścian, powierzchnie wokół drzwi, okolice rur kanalizacyjnych i wodociągowych. Opryskiwanie rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Wskazane miejsca należy spryskiwać z odległości ok. 1 m. Wywietrzyć pomieszczenie 15 minut po zakończeniu zabiegu.
Kraj pochodzenia UE
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa F+ Skrajnie łatwopalny
N Niebezpieczny dla środowiska
Xi Drażniący

Uwaga: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa drażniąco na skórę. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.
Środki ostrożności: Przed zabiegiem wyprowadzić z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, wynieść lub przykryć akwaria z rybkami i terraria, wyłączyć filtr w akwarium. Usunąć z pomieszczenia artykuły spożywcze. Nie opryskiwać żywności ani powierzchni, które mogą mieć z nią kontakt oraz elektrycznych urządzeń, jeśli nie zostały odłączone od prądu. Nie stosować na ludziach i zwierzętach. Po dezynsekcji umyć twarz i ręce wodą z mydłem. Preparat przechowywać z dala od produktów spożywczych, naczyń, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód gruntowych oraz gleby. Opróżnione opakowanie dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.
Pierwsza pomoc: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Nie powodować wymiotów. Wypłukać usta wodą. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach należy skontaktować się z ośrodkiem toksykologicznym: Szpital Praski w Warszawie, tel.: 022 619 08 97 lub 022 619 66 54.
Zawiera cypermetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Raid Max przeciw karaluchom i mrówkom w aerozolu dzięki skutecznej formule zapewnia 3 stopniową ochronę: 1. natychmiast zabija karaluchy, mrówki i inne owady biegające, 2. na spryskanych powierzchniach zapewnia długotrwałą ochronę do 4 tygodni, 3. niszczy dorosłe karaluchy i przenoszone przez nie jaja. Wystarczy raz spryskać, aby skutecznie pozbyć się owadów.

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

17 inne produkty w tej samej kategorii: