Polityka prywatności

Zasadą Sklepu Internetowego jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Niniejsze zobowiązanie odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zyskania i utrzymania zaufania naszych Zamawiających.

 

Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia przez Zamawiającego hasła) oraz wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

 

Zamawiający składając zamówienie jednocześnie akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych Zamawiającego podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :sklep@ldrive.lublin.pl

 

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Zamawiającego w Sklepie Internetowym obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Sprzedawca nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Zamawiającego