KOSTKI TOALETOWE

KOLORADO KOSTKA ROLL AROMA INTENSE FOREST

KOLORADO KOSTKA ROLL AROMA INTENSE FOREST Zobacz większe

Nazwa: KOLORADO KOSTKA ROLL AROMA INTENSE FOREST

Ilość: 51 g

Cena 4,06 zł

Cena za kilogram 79,61 zł

4,06 zł

Zobacz więcej danych

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Opróżniony pojemnik usunąć do pojemników na odpady komunalne. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

KOLORADO KOSTKA ROLL AROMA INTENSE FOREST

30 inne produkty w tej samej kategorii: