ŚRODKI OWADOBÓJCZE

Vaco Spray na komary kleszcze meszki 100 ml

Vaco Spray na komary kleszcze meszki 100 ml Zobacz większe

Nazwa: Vaco Spray na komary kleszcze meszki 100 ml

Cena 9,99 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

9,99 zł

Zobacz więcej danych

O produkcie Vaco Spray na komary, kleszcze i meszki (Exotic)

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Okres działania odstraszającego: 5 godzin od zastosowania produktu.
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
VACO Retail Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
www.vaco-retail.pl
www.zielonaochrona.pl
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia nieosłonięte części ciała z odległości ok. 15-20 cm. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować unikając okolic oczu i ust. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować produktu na dłonie dzieci z uwagi na fakt, iż może nastąpić kontakt produktu z ustami dziecka. Aplikacja na odzież. 2 razy dziennie - dzieci od 3 roku życia.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g

Informacje o bezpieczeństwie:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać. W przypadku niewłaściwego użycia oraz w wypadkach wątpliwych skonsultować się z lekarzem. Po połknięciu: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu droga oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji.
Postępowanie z odpadami: Odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.
Numer pozwolenia: 6529/16

Opis produktu

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Okres działania odstraszającego: 5 godzin od zastosowania produktu.

30 inne produkty w tej samej kategorii: