PŁYNY I ŻELE DO WC

Cillit Bang Produkt do dezynfekcji toalet higiena i połysk 750 ml

Obniżka! Cillit Bang Produkt do dezynfekcji toalet higiena i połysk 750 ml Zobacz większe

Nazwa: Cillit Bang Produkt do dezynfekcji toalet higiena i połysk 750 ml

NASZA CENA! 8,88 zł
do 2024-04-20


8,88 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Składniki <5%: związki wybielające na bazie chloru, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne
substancja dezynfekująca
kompozycja zapachowa
substancja czynna: podchloryn sodu 60 g/kg - 14 g/kg
Przechowywanie Przechowywać w temperaturze otoczenia
Adres zwrotny Podmiot odpowiedzialny:
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel +48 22 541 91 15
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia: Nosić ubranie ochronne. Przed użyciem zawsze sprawdź działanie produktu na mniej widocznej części powierzchni. 1. Aby otworzyć opakowanie, chwyć silnie zakrętkę w oznakowanych miejscach i przekręć w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Po użyciu zakręć dokładnie aż usłyszysz dźwięk. 2. Czyszczenie toalet - skieruj dyszę pod obrzeże muszli, lekko naciśnij butelkę i spryskaj powierzchnię płynem. 3. Rozprowadź żel wzdłuż krawędzi muszli używając takiej ilości żelu, by pokryć całą powierzchnię muszli (ok. 60 ml). 4. Pozostaw na minutę, następnie użyj szczotki i dokładnie spłucz wodą. Powtórz tyle razy, ile to konieczne. 5. Aby zabić bakterie pozostaw na 15 min, następnie wyczyść szczotką i spłucz wodą. Grzyb i pleśń - nanieś na powierzchnię, pozostaw na 15 min, a następnie spłucz wodą.
4 rady dla udrożniania zatorów: 1. Wlej połowę zawartości butelki do otworu odpływowego. 2. Pozostaw na 2 godziny. 3. Spłucz gorącą wodą. 4. Dla większych zatorów pozostaw na całą noc. Unikać kontaktu z tekstyliami, metalami, uszkodzonymi powierzchniami lub emaliami.
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Produkt do czyszczenia i dezynfekcji muszli toaletowej.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Cillit Bang Higiena i połysk. Produkt do dezynfekcji toalet. Środki ostrożności: NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera: Podchloryn sodu, Wodorotlenek sodu. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć skórę po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza. Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia. Wdychanie: Mogą wydzielać się gazy, pary lub dymy, które są silnie drażniące lub żrące dla dróg oddechowych. Poważne skutki mogą być opóźnione w stosunku do narażenia. Połknięcie: Może powodować oparzenia jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Uwaga: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Małe ilości produktu rozcieńczyć wodą i utylizować zgodnie z przeznaczeniem. Duże ilości niezużytego produktu przekazać do unieszkodliwienia. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby i wód powierzchniowych.

Opis produktu

Cillit Bang Produkt do dezynfekcji toalet higiena i połysk 750 ml
Wyczyść toaletę z żelem Cillit Bang Higiena i połysk. Dzięki superskutecznym substancjom powierzchniowo czynnym nasz aktywny żel dokładnie czyści nawet uporczywy brud, a Twoja toaleta lśni czystością. Dzięki zawartości wybielacza, żel zabija 99,9% bakterii * znajdujących się w muszli toalety po 15 min. *Na podstawie przeprowadzonych badań

30 inne produkty w tej samej kategorii: