ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Sense & Spray Pure Clean Linen Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 18 ml

Glade Sense & Spray Pure Clean Linen Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 18 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade Sense & Spray Pure Clean Linen Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 18 ml

Cena 21,94 zł


Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

21,94 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Sposób użycia wewnątrz opakowania.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Czysta Świeżość - zapas do automatycznego odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade sense & spray - Pure Clean Linen, zapas do automatycznego odświeżacza powietrza
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źrodeł ciepła, gorących powierzchni, źrodeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źrodeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źrodłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawiera: citronellol, 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, 7-hydroksycytronellal, octan linalilu, salicylan benzylu, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheks-1-ylo)-3-buten-2-on, octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 3-(p-metoksyfenylo)-2-metylopropionaldehyd, (R)-p-menta-1,8-dien, linalol, kumaryna, izoeugenol, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zachowaj opakowanie główne ze środkami ostrożności dotyczącymi stosowania.

Opis produktu

Glade Sense & Spray Pure Clean Linen Zapas do automatycznego odświeżacza powietrza 18 ml

30 inne produkty w tej samej kategorii: