ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Touch & Fresh Ocean Adventure Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Obniżka! Glade Touch & Fresh Ocean Adventure Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade Touch & Fresh Ocean Adventure Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

NASZA CENA! 7,75 zł
do 2024-03-09


7,75 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
Tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
Tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Nie kierować w stronę twarzy.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade touch & fresh Ocean Adventure, zapas do odświeżacza powietrza
Zawiera: linalol, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)- 2-buten-1-on, izoeugenol.
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/ pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, octan linalilu, salicylan benzylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 3-(p-metoksyfenylo)-2-metylopropionaldehyd, (R)-p-menta-1,8-dien, 3,7,11-trimetylododeka-1,6,10-trien-3-ol, zmieszane izomery, 2,3-epoksy-3-fenylomaślan etylu, octan geranylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zachowaj opakowanie główne ze środkami ostrożności dotyczącymi stosowania.

Opis produktu

Glade Touch & Fresh Ocean Adventure Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml
Glade touch & fresh Ocean Adventure Glade touch & fresh to skoncentrowana świeżość* w dyskretnym, stylowym opakowaniu. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wypełnić pomieszczenie świeżością *W porównaniu do koncentracji zapachu w aerozolu Glade.

30 inne produkty w tej samej kategorii: