ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade Touch & Fresh Relaxing Zen Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Glade Touch & Fresh Relaxing Zen Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade Touch & Fresh Relaxing Zen Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Cena 8,99 zł


8,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta SC Johnson Sp. zo.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00,
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. zo.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel.: +48 22 445 88 00,
Infolinia 0801 11 12 11 (koszt połącz. wg taryfy operatora)
Przygotowanie i stosowanie Nie kierować w stronę twarzy.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia Produkt UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade touch & fresh - Relaxing Zen - zapas do odświeżacza powietrza

Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwe na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera: 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, geraniol, α-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, 2-benzylidenoheptanal, citral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, d-limonen, salicylan (Z)-3-heksenylu, linalool, 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Opis produktu

Glade touch & fresh Relaxing Zen Ciepłe powietrze, chłód strumienia, żywe kwiaty i spokój duszy. W ten świat przeniosą Cię nuty kruchego jabłka i zroszonych płatków, zmieszane z delikatnym drzewem sandałowym. Glade touch & fresh to skoncentrowana świeżość** w dyskretnym, stylowym opakowaniu. Wystarczy jedno dotknięcie, aby wypełnić pomieszczenie świeżością. **W porównaniu do koncentracji zapachu w aerozolu Glade

30 inne produkty w tej samej kategorii: