ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Promocje

Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus Zapas do odświeżacza powietrza 3 x 10 ml

Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus Zapas do odświeżacza powietrza 3 x 10 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus Zapas do odświeżacza powietrza 3 x 10 ml

Ilość: 30 ml

Cena 17,99 zł

Cena za litr 599,67 zł

Ten produkt obecnie nie występuje w magazynie

17,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Nie kieruj w stronę oczu.
Umieść zapas w dozowniku.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Zapas do odświeżacz powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus - zapas do odświeżacza powietrza.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: d-limonen,
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rękawice ochronne. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: geraniol, pin-2(10)-en, citral, 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd, octan geranylu, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Ciesz się delikatnym i lekkim zapachem Glade by Brise One Touch szybko i skutecznie odświeżając każde pomieszczenie Twojego domu.

30 inne produkty w tej samej kategorii: