ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml Zobacz większe

Nazwa: Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus Zapas do odświeżacza powietrza 10 ml

Ilość: 10 ml

Cena 8,99 zł

Cena za litr 899,00 zł

8,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Dystrybutor:
SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Przechowywanie Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Adres zwrotny SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej).
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Przygotowanie i stosowanie Nie kieruj w stronę oczu. Umieść wkład w dozowniku.
Adres dystrybutora SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Kraj pochodzenia UE
Nazwa produktu uregulowana prawnie Glade by Brise One Touch Mini Spray Cytrus - zapas do odświeżacza powietrza.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Zawiera: d-limonen
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Zawiera: geraniol, pin-2(10)-en, citral, 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd, octan geranylu, aldehyd α-heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Opis produktu

Glade by Brise One Touch Mini Spray Citrus - zapas do odświeżacza powietrza.

30 inne produkty w tej samej kategorii: