SPECJALNE ŚRODKI DO KUCHNI I ŁAZIENKI

Ajax Pure Home Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni szałwia i kwiat jabłoni 500 ml

Obniżka! Ajax Pure Home Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni szałwia i kwiat jabłoni 500 ml Zobacz większe

Nazwa: Ajax Pure Home Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni szałwia i kwiat jabłoni 500 ml

PROMOCJA! 10,99 zł
do 2021-05-29

stara cena oszczędzasz
14,99 zł -4,00 zł

10,99 zł

Zobacz więcej danych

Adres producenta Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,
01-531 Warszawa,
Polska,
Tel: 801 11 66 11
www.colgatepalmolive.com
Składniki <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
substancje dezynfekujące
kompozycje zapachowe
Produkt biobójczy, zawiera substancję czynną: kwas mlekowy L(+) 3,2 g/100 g
Przechowywanie Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w suchym, chłodnym i odpowiednio wentylowanym miejscu.
Adres zwrotny Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,
01-531 Warszawa,
Polska,
Tel: 801 11 66 11
www.colgatepalmolive.com
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. Posiada właściwości bakteriobójcze.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki chloru: mogą uwalniać niebezpieczny gaz (chlor). Środki ostrożności i pierwsza pomoc: Wdychanie: Jeśli wystąpią objawy zatrucia, wezwać lekarza. Kontakt przez skórę: Spłukać skórę wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Połknięcie: Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie podawać mleka ani napojów alkoholowych. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Postępowanie z odpadami: Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Nie odprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i do gleby. Odpady produktu przekazywać do utylizacji do licencjonowanej firmy zajmującej się gospodarką odpadami. Nie używać ponownie pustych pojemników. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu.

Pozwolenie nr: 7727/19

Opis produktu

Ajax Pure Home Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni szałwia i kwiat jabłoni 500 ml

30 inne produkty w tej samej kategorii: